Vedtekter

Vedtekter for Fåset Pistolklubb 

§ 1 Formål
(1) Klubbens formål er å øke ferdighetene i pistolskyting blant medlemmene, samt arbeide for større interesse for denne sportsgrenen. Klubben skal videre være en sosial arena for medlemmene.

§ 2 Organisasjon
(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
(2) Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Hedmark skytterkrets og Norges Skytterforbund.

§ 3 Medlemmer
(1) Den som søker om medlemskap skal opplyse om alder, bosted og yrke, samt om vedkommende tidligere har vært medlem av pistolklubb.
(2) Styret skal behandle alle søknader om medlemskap og kan avslå søknaden.
(3) Dersom nye medlemmer ønsker å kjøpe nytt våpen skal styret vurdere dette ut i fra de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Våpenlovens § 7, samt Forskrift om skytevåpens § 13.
(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og klubbens regelverk og vedtak.
(5) Et medlem kan ekskluderes fra klubben dersom vedkommende har vist seg uverdig til å være medlem. Vedtak om dette fattes i styret. Medlemmet kan anke denne avgjørelsen inn for årsmøtet som avgjør dette med simpelt flertall.
(6) Klubben skal frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i klubben og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
(7) Klubben skal føre medlemslister.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

(1) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Styret kan vedta å frafalle kontingenten ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre vesentlige grunner.

§ 5 Kjønnsfordeling
(1) Klubben skal tilstrebe en lik kjønnsfordeling.

 

 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha vært medlem av klubben i minst tre måneder og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben:
medlem av styre, valgkomité og revisor.
(3) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i klubben.

§ 7 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Når ikke annet er bestemt, er styret, komiteer og utvalg i klubben vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
(2) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 8 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(1) Klubben er regnskapspliktig.
(2) Bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av leder og kasserer.
(3) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.
(4) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
(5) Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. 
(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

§ 9 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte.
(3) Forslag som ønskes behandlet på ordinært årsmøtet må være sendt til styret senest  innen den 15. januar. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.
(4) Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste.

 

§ 10 Ledelse av årsmøtet
(1)Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

 

§ 11 Årsmøtets oppgaver
(1) Årsmøtet skal:
1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
2. Velge dirigent, referent  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Behandle klubbens årsberetning.
4. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
5. Behandle eventuelle innkomne forslag .
6. Fastsette medlemskontingent.
7. Vedta klubbens budsjett
8. Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder for ett år.
  2.  Styremedlemmer og varamedlemmer som er på valg for to år
  3. 2 revisorer for to år.
  4. Valgkomité med leder og 1 medlem og for neste årsmøte.

(2) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

§ 12 Stemmegivning på årsmøtet
(1) Alle vedtak i årsmøte treffes ved alminnelig flertall med mindre dette gjelder vedtektsendringer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 13 Ekstraordinært årsmøte
(1) Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak av årsmøtet eller styret i klubben.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer.
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte.  Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(4) Ekstraordinært årsmøte i klubben kan bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

 

§ 14 Klubbens styre
(1) Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Klubbens styre skal bestå av 4 til 5 medlemmer.
(2) Styret skal:
a)         Iverksette årsmøtets vedtak.
b)        Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet. og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
c)         Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
d)        Representere klubben utad.
e)         Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.
(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

§ 15 Komiteer
(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

 

§ 16 Vedtektsendringer
(1) Vedtektsendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 17 Oppløsning – Sammenslutning – Konkurs
(1) Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
(2) Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendringer i § 16.
 
Vedtektene er vedtatt av konstituerende møte i Gimle den 26.11.1979, sist endret ved ekstraordinært årsmøte den 25.03.2014.